166: Optimale maïsteelt: management van teelt, bodem en vitaliteit

Datum: 
03-12-2014
Beschrijving: 

Snijmaïs is het meest gebruikte voedergewas in Nederland en Vlaanderen. In 2015 stopt de melkquotering. Veel melkveebedrijven willen groeien. Dat vergt meer ruwvoer van goede kwaliteit. Maïs is een zeer productief gewas, maar er treden in de praktijk grote verschillen op in opbrengst. De randvoorwaarden bij de maïsteelt zijn veranderd. Hoe produceer je optimaal maïs en wat zijn de grote uitdagingen in de maïsteelt? Welke rol speelt vruchtwisseling? Naast een juiste bemesting, zijn gezonde gewassen een voorwaarde voor hoge opbrengsten en voederkwaliteit. Welke bedreigingen zijn er en wat zijn daarvoor de oplossingen? Wat betekenen de ontwikkelingen in de mechanisatie van de maïsteelt, voor bemesting, oogst en behoud van de bodemstructuur? Kortom er zijn veel factoren die van invloed zijn op een goede maïsproductie.Tijdens deze themadag bespreken we vanuit verschillende invalshoeken de problemen die bij de teelt van maïs optreden en gaan we met elkaar in discussie over de oplossingsrichtingen die beschikbaar zijn of er zouden moeten komen.

FOTOALBUM: 
DOCUMENTEN: