Historie

Het functioneren sinds 1961

historie1.jpg

Sinds ongeveer 1950 is het landbouwkundig onderzoek sterk in ontwikkeling geweest. Landbouw speelde een belangrijke rol in de economische heropbouw van West Europa na de Tweede Wereldoorlog.

Er werd zwaar geïnvesteerd in landbouwkundig onderzoek en voorlichting om de landbouw zoveel mogelijk te versterken. Dit gold niet in het minst voor het vakgebied van de weide- en voederbouw. Er was veel ruimte voor het uitvoeren van experimenten met als gevolg dat er veel gegevens beschikbaar kwamen. Om de ontwikkelingen in dit vakgebied te kunnen volgen en overzicht te houden, was het voor onderzoekers van groot belang om kennis te delen. Daarom was het logisch dat er een studiekring voor weide- en voederbouw werd opgericht. 

historie2.jpg

Ook aan de doorvertaling van onderzoek naar de praktijk was grote behoefte. Daar kon de studiekring aan bijdragen door zich niet alleen te richten op onderzoekers, maar door ook voorlichters, veredelaars en personen werkzaam in de industrie zoals kunstmest, veevoer en gewasbescherming) bij bijeenkomsten te betrekken. De kernactiviteit van de NVWV kan dan ook beschreven worden als ‘het verder brengen van het vakgebied weide- en voederbouw door het delen van nieuwe kennis en inzichten met vakgenoten uit onderzoek en voorlichting’.

Statuten 1988

In de akte van vaststelling van de statuten van de NVWV (februari 1988) is het doel van de vereniging verwoord.
Het doel van de vereniging is:

 • het bevorderen van de kennis op het gebied van de weide- en voederbouw;
 • het volgen van ontwikkelingen buiten het vakgebied, die voor de weide- en voederbouw van belang zijn.
 • Zij tracht dit doel te bereiken door:
 • het in studie nemen van vraagpunten betreffende de weide- en voederbouw in de ruimste zin;
 • het houden van vergaderingen;
 • het doen houden van voordrachten op landbouwwetenschappelijk gebied;
 • het uitgeven van verslagen en publicaties;
 • het bevorderen van het onderwijs op het gebied van de weide- en voederbouw in de meest uitgebreide zin;
 • het houden van excursies;
 • het voeling houden en het zoveel mogelijk instandhouden van nauwe betrekkingen met soortgelijke lichamen, en instellingen in binnen- en buitenland en met onderzoekers;
 • het bijhouden van een archief;
 • andere wettige middelen, die kunnen leiden tot het bereiken van het doel.

Ontwikkelingen jaren 1990 – heden

Nadat tot ongeveer 1985 veel nadruk was gelegd op verbetering en verhoging van de productie, is in de jaren daarna de aandacht voor duurzaamheid en milieu in het landbouwkundig onderzoek gegroeid. De NVWV is zeer actief geweest op dit terrein. Sinds ongeveer 2000 is het landbouwkundig milieuonderzoek verbreed van mest en mineralen naar andere thema’s, zoals landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit.

Vijftig jaar na oprichting leeft de vereniging als nooit tevoren en komt op de themabijeenkomsten een brede verscheidenheid aan onderwerpen aan de orde.

historie3.jpg